Engleză: Gramatică: Conjuncția

Definiție

Este partea de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție.

Conjuncțiile coordonatoare (Co-ordinating Conjunctions)

Leagă părți de propoziție cu aceeași funcție sintactică sau propoziții de același fel:

 • I visited the Art Museum and the Art Galleries yesterday.
 • It started to rain but we continued playing tennis.

Clasificare

După relațiile pe care le stabilesc, conjuncțiile coordonatoare pot fi:

 • a) copulative: and - și; as well as - precum; both… and - atât… cât și; not only… but also - nu numai… dar și;
 • b) disjunctive: or - sau; ori; either…or - sau… sau; neither…nor - nici…nici;
 • c) adversative: but - dar, ci

Observație Either… or arată faptul că numai o alternativă este posibilă, în propoziții afirmative sau interogative:

 • We can either have a snack now, or we can have lunch later.
 • You can either read or watch a film.

Pentru a exprima o negație se folosește either… or + verb negativ sau neither…nor + verb pozitiv:

 • I can’t come either today or tomorrow.
 • I can come neither today nor tomorrow.

Poziție.

Conjuncțiile coordonatoare se așază între unitățile sintactice pe care le unesc:

 • Mary opened the door as well as the window.

Nu pot fi așezate la începutul frazei:

 • I finished reading and went out for a walk.

Conjuncțiile subordonatoare (Subordinating Conjunctions)

Leagă propozițiile secundare din frază de elementele lor regente:

 • I went to the bookshop, where I bought two books. M-am dus la librărie, de unde am cumpărat două cărți.

Clasificare

După felul propozițiilor pe care le introduc, conjuncțiile subordonatoare pot fi:

 • a) de loc: where - unde; wherever - oriunde;
 • b) de timp: when - când; since - de când; till/until - până când; while/as - în timp ce; before - înainte ca; after - după ce;
 • c) de mod: (exactly) as; (just) as - (așa) cum; (exact) cum;
 • d) de cauză: as, since, because - deaorece, fiindcă;
 • e) de scop: so that, in order that/so (that) (mai formal) - (pentru) ca, cu scopul ca. Scopul negativ este exprimat de: for fear (that) - de teamă să; in case; lest (formal) - ca să nu;
 • f) condiționale: if - dacă; provided (that) / on condition (that) as long as/so long as - cu condiția; unless - afară dacă, (numai) dacă nu;
 • g) consecutive: so that - încât; so (familiar) - încât; so/such… (that) – așa/astfel… încât;
 • h) concesive: though, although (mai formal), while, whereas (formal), even if/though – deși, cu toate că, chiar dacă;
 • i) comparative: as…as - mai (mult)… decât; as if/as though - ca și cum, de parcă.

Observații

I. Conjuncțiile that - că și whether - dacă pot introduce mai multe tipuri de propoziții subordonate:

 • Whether he will come remains to be seen (subiectivă)
 • I don’t know whether she is saying the truth or not (completivă directă)
 • The best way to find out is if she goes there herself (predicativă)
 • If I had money, I should be free (condițională)

II. When, as (temporale)

When indică simultaneitatea a două acțiuni sau succesiunea lor imediată în timp:

 • When I am tired I go to bed. Când sunt obosită, mă culc.
 • When she rang, he answered. Când ea a sunat, el a răspuns.

As este folosit pentru acțiuni paralele:

 • She laughed as she spoke. Râdea în timp ce vorbea.
 • As I was crossing the street, I heard somebody call my name. În timp ce / Pe când traversam strada, am auzit pe cineva strigându-mi numele.

III. As, since, because (cauzale)

As exprimă cauza acțiunii din propoziția regentă:

 • As I liked the book, I bought it. Fiindcă mi-a plăcut cartea, am cumpărat-o.

Since presupune un argument admis de vorbitor:

 • Since you need the money, I’ll get it for you. Deoarece ai nevoie de bani, am să-ți fac rost de ei.

IV. Unless (condițională)

Unless este opusul lui provided/providing that (doar dacă, cu condiția ca), iar când este folosit, verbul din propoziția condițională este la forma afirmativă:

 • You may see the dentist provided you have an appointment. Poți să intri la dentist cu condiția să fii programat.
 • You can’t see the dentist unless you have an appointment. Nu poți să intri la dentist decât dacă ești programat.

Poziție

Conjuncțiile subordonatoare se așază la începutul propoziției secundare, care poate precede sau urma propoziția regentă:

 • As we were in a bad mood, we did not go to the movies after all.
 • Although the foreigner was speaking very slowly, I could not understand him.
 • I will be home late because I am busy at the office.
 • I liked the film so much that I saw it five times.

Spre deosebire de conjuncțiile coordonatoare, conjuncțiile subordonatoare pot fi precedate de alte conjuncții:

 • We left early because we were bored and because we had something important to do.