Engleză: Gramatică: Adjectivul

Caracteristici generale

În limba engleză, adjectivele sunt invariabile (nu îşi modifică forma în funcţie de gen şi număr), nu se acordă cu substantivul pe care îl determină.

Exemplu:

 • the boy is clever
 • the boys are clever
 • the girl is clever
 • the girls are clever

După cum se observă, forma adjectivului nu se schimbă.

Adjectivul stă:

 • de obicei, înaintea substantivului: a clever boy, a red flower, an interesting book, a beautiful girl, a good teacher etc.
 • după substantiv, în anumite expresii, structuri fixe: knight errant, Court Martial, Poet Laureate etc.
 • după verbele to be, to become, to feel, to look, to seem, to taste, to smell, to stay etc:
  • Dan is tall.
  • Mike feels nervous.
  • They look anxious.

În funcţie de numărul de silabe, adjectivele se împart în două categorii:

 • scurte (una sau două silabe): small, great, big, dry, hot, fast etc.
 • lungi (mai mult de două silabe): interesting, beautiful, comfortable, expensive etc.

Tipuri de adjective

 • opinion adjectives (adjective de opinie): descriu ceea ce credem despre cineva sau ceva.

Exemple: beautiful, great, nice, expensive, cheap, ugly etc.

 • fact adjectives (adjective de fapt): descriu ceea ce fiinţele sau obiectele determinate sunt cu adevărat

Exemple: short, large, long, green, round etc.

:!: Adjectivele de opinie stau înaintea adjectivelor de fapt

Gradele de comparaţie ale adjectivelor (Degrees of Comparison)

Adjectivul are următoarele grade de comparaţie:

 • pozitiv
 • comparativ de inferioritate (nu aşa de…)
 • comparativ de egalitate (tot aşa de…)
 • comparativ de superioritate (mai…).
 • superlativ (cel mai…).

Comparativul de inferioritate se formează astfel:

 • not as … as (nu atât de … ca / nu la fel de … ca)
 • not so … as (nu atât de … ca / nu la fel de … ca)

Exemplu:

 • He is not as tall as his brother.

Comparativul de egalitate se formează astfel:

 • as … as (tot atât de … ca / la fel de … ca)

Exemplu:

 • She is as pretty as her mother.

Cazul adjectivelor scurte

PozitivComparativ de superioritateSuperlativ
se formează adăugând -erse formează adăugând -est
small (mic)smaller (mai mic)the smallest (cel mai mic)
fast (rapid)faster (mai rapid)the fastest (cel mai rapid)
great (mare, important)greater (mai mare, mai important)the greatest (cel mai mare, cel mai important)

Ortografie:

Adjectivele care se termină în -y precedat de o consoană schimbă această literă în -i când adaugă -er / -est:

 • dry - drier - the driest
 • lazy - lazier - the laziest
 • happy - happier - the happiest

Există şi excepţii:

 • shy - shyer - the shyest

Adjectivele monosilabice care se termină într-o singură vocală + o singură consoană dublează consoana finală:

 • hot - hotter - the hottest
 • big - bigger - the biggest

Cazul adjectivelor lungi

PozitivComparativ de superioritateSuperlativ
se formează cu ajutorul adverbului morese formează cu ajutorul adverbului most
interesting (interesant)more interesting (mai interesant)the most interesting (cel mai interesant)
beautiful (frumos)more beautiful (mai frumos)the most beautiful (cel mai frumos)
expensive (scump)more expensive (mai scump)the most expensive (cel mai scump)
wonderful (minunat)more wonderful (mai minunat)the most wonderful (cel mai minunat)

Adjective neregulate (Irregular Adjectives)

 • good - better - the best
 • bad - worse - the worst
 • little - less - the least
 • much / many - more - the most
 • few - less - the least
 • far - farther - the farthest (în spaţiu)
 • far - further - the furthest (în timp)
 • old - elder - the eldest (despre membrii aceleiaşi familii: his elder brother)

Modificatori (Modifiers)

Se folosesc aşa numiţii modificatori (modifiers) pentru a pune în evidenţă sau a diminua (pentru a grada) sensul unui adjectiv. În ordinea gradării:

 • not … at all
 • a bit/fairly
 • rather/pretty
 • really/very
 • extremely/incredibly

În limba vorbită sunt destul de frecvente a bit, a little, pretty şi really.

Adjectivul demonstrativ

Adjectivul demonstrativ desemnează fiinţe sau lucruri pe care le arătăm precizând în acelaşi timp apropierea sau depărtarea în timp sau spaţiu.

Forme:

 • singular:
  • this (acest, aceasta)
  • that (acel, acea)
 • plural:
  • these (aceşti, aceste)
  • those (acei, acele)

Exemple:

 • This man is a doctor.
 • That girl is a pupil.
 • These children are small.
 • Those boys are playing in the schoolyard.

Adjectivul posesiv

Adjectivul posesiv desemnează raportul de posesie dintre un posesor şi ceea ce acesta posedă:

Forme:

 • singular:
  • my (meu, mea, mei, mele)
  • your (tău, ta, tăi, tale)
  • his (lui, său, sa, săi, sale)
  • her (ei, său, sa, săi, sale)
  • its (lui, ei, său, sa, săi, sale)
 • plural:
  • our (nostru, noastră, noştri, noastre)
  • your (vostru, voastră, voştri, voastre)
  • their (lor)

Exemple:

 • This is my house.
 • It is his car.
 • That is our shop.
 • Those are your books.

Ordinea adjectivelor

Când se succed mai multe adjective, acestea trebuie aşezate într-o anumită ordine. Aceasta este cea mai folosită:

 1. opinion: lovely, nice, boring, ugly
 2. size/weight: huge, tiny, light, little, big
 3. age: ancient, old, new, young, brand-new
 4. shape: round, long, triangular, square
 5. colour: grey, blue, white
 6. origin: German, Spanish, Greek
 7. material: plastic, leather, stone, wooden, concrete
 8. purpose: student book, can opener, walking boots

Exemplu:

 • I saw some lovely, old, gold earrings in a jeweller's yesterday.

De obicei, nu se pot folosi mai mult de trei adjective înaintea unui substantiv. În limba vorbită, se folosesc rar mai mult de două adjective. De exemplu, se poate reformula astfel:

 • I bought an expensive, black, leather jacket on Saturday.
 • I bought a black, leather jacket on Saturday. It was really expensive.